Op 7 december 2022 vindt vanaf 13:30 een algemene ledenvergadering plaats waarin de begroting voor 2023 ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Hieronder vindt u de informatie van deze bijeenkomst. Onderaan de pagina treft u linkjes aan waarmee u de verschillende stukken kunt printen.

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO-AFDELING LELYSTAD

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de KBO – afdeling Lelystad op Woensdag 7  december 2022 om 13.30 uur in de Petruskerk, Botter 39-05, Lelystad.

AGENDA

13.00 uur        Ontvangst met koffie.

13.30 uur        Agenda

1 Openingswoord door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Notulen ledenvergadering 20 april 2022      bijlage 1
4 Begroting 2023        bijlage 2
5 Verslag situatie bij KBO-Flevoland en Unie KBO in verband met uittreden van 4 provincies uit de Unie KBO per 31 december 2022
6 Rondvraag/Sluiting

14.15 uur        Koffie/thee pauze

14.30 uur        Het Westfries Collectief met de voorstelling: “Je hebt humor en humor, en West-Fries humor”.

 

Bijlage 1

Notulen van de Algemene Leden Vergadering op 20 april 2022

Aanwezig: 21 leden, afwezig met kennisgeving: 10 leden

1. Opening

Opening door de voorzitter met een welkom aan allen. De opkomst valt tegen voor deze algemene ledenvergadering. Corona zal hier wel een grote rol in spelen.

De voorzitter geeft een algemeen beeld en overzicht welk beleid het bestuur heeft gevoerd in de moeilijke achter ons liggende periode. Ondanks corona zijn toch een aantal belangrijke projecten voor de belangenbehartiging voor ouderen door gegaan.

Wel moeten we vaststellen dat de onderlinge contacten naar een bedenkelijk niveau zijn gedaald. Onze vrijwilligers van Lief en Leed en de Bulletin en Magazine bezorgers waren zeer belangrijk voor het onderhouden van de contacten met onze leden.

Dit jaar 2022 is belangrijk in de geschiedenis van KBO-Lelystad. Wij vieren in oktober ons 40-jarig jubileum. Onze plannen zijn het houden van een symposium met een mooie receptie.  Ook extra aandacht voor onze vrijwilligers is op zijn plaats. Zonder deze vrijwilligers is het bestaansrecht heel onzeker.

Vanaf januari wordt het Bulletin in kleur uitgegeven. Wij ontvangen hierover alleen maar positieve berichten. Zo ook op onze vernieuwde website met dank aan Michiel de Graaff.

Het ledental is gedaald naar 380 leden. Oorzaken hiervan zijn duidelijk aantoonbaar.

Nu we weer wat meer bij elkaar kunnen komen zullen wij aan de ledenwerving weer meer aandacht kunnen schenken.

Ook onze inzet bij Een tegen Eenzaamheid zullen wij gaan uitbreiden en ons meer gaan toeleggen op ontmoeten.

2. Mededelingen

Afgezegd hebben een tiental leden. Zoals gezegd de opkomst valt tegen op de belangrijkste bijeenkomst van de afdeling waar men inspraak kan uitoefenen op het te voeren beleid.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 november 2021

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de samensteller.

4. Jaarverslag 2021

Jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag OSOL

Ook dit verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag 2021 en balans per 31 december 2021

Het financiële jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

7a. Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestond uit mevrouw Ciska Born en de heer Jaap Brosky.

De commissie heeft geen onregelmatigheden opgemerkt en adviseert de leden het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid voor het boekjaar 2021. Decharge wordt verleend.

7b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Voor het komende jaar bestaat de kascommissie uit de heren Brosky en Appelman. Als reserve lid heeft zich aangemeld de heer Zandee.

8. Verkiezing bestuurslid

Het bestuur stelt voor de heer Michiel de Graaff te benoemen als bestuurslid met de portefeuille communicatie. Onder luid applaus wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter geeft aan dat de afdeling nu ook moet gaan uitzien naar een geschikte jongere kandidaat om hem te vervangen. Gezien zijn leeftijd en het feit dat hij deze functie al 6 jaar doet wordt het tijd dat er een jongere voorzitter komt die de kar gaat trekken.

9. Rondvraag

Michiel de Graaff: Volgende week wordt Koningsdag gevierd en dat willen we gezamenlijk gaan vieren. Iedereen wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De feestelijkheden zijn ook op een groot scherm te zien.

10. Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de rustige en snelle vergadering en wenst iedereen nog een prettige voortzetting met de verhalen van de eerste postbode in Lelystad.

 

Bijlage 2
 Begroting 2023
Begroting Begroting
Rek.nrs Inkomsten 2023 2022
1030 Ontvangen rente
4500 Contributie 11250 12450
4510 Reclame en advertenties 700 400
4515 Subsidie 350 350
4516 Rabo Clubaktie 300 325
Activiteiten
4560 Activiteiten diversen 300 400
4562 Dagje uit (kosten neutraal) 2350 2250
4591 Soosactiviteiten 1500 1500
4564 Kerstdiner (kosten neutraal) 1950 1625
Negatief resultaat
Totaal 18700 19300
Begroting Begroting
Rek.nrs Uitgaven 2023 2022
4502 Afdracht KBO Flevoland en Unie 6000 6640
Activiteiten
4560 Activiteiten diverse 450 250
4561 Nieuwjaarsreceptie 200 300
4566 Jaarvergadering 400 200
4562 dagje uit (kosten neutraal) 2350 2250
4563 Ontmoetingsdag 850 1200
4564 Kerstdiner (kosten neutraal) 1950 1625
4570 Lief en Leed 700 750
4580 Vrijwilligersbijeenkomst 600 650
4590 Soosactiviteiten 1500 1500
Bestuurskosten
4520 Representatiekosten 100 200
4525 Abonnementen 150 150
4530 Reiskosten 100 0
4540 Relatiegeschenken 0 100
4550 Bankkosten 250 225
4565 Bestuurskosten 150 225
4567 Vergaderkosten 0 50
4600 Promotie en wervingskosten 200 200
4700 Administratiekosten 100 100
4740 Kopieerkosten Bulletin en groene boekje 2500 2500
4790 Diversen 150 185
9998 Resultaat lopend boekjaar
totaal 18700 19300

begroting is gebaseerd op een ledental van 375 leden (2022 op 415 leden)

ledenaantal per 20-11-2022 is 382 leden

Verhoging inkomsten reclame door advertentie in groene boekje

verhoging jaarvergadering door het houden van twee bijeenkomsten per jaar

 

Via onderstaande linkjes kunt u bovenstaande documenten openen en printen

Uitnodiging ALV 7 december 2022

Notulen Algemene Leden Vergadering KBO Lelystad 20 april 2022

begroting 2023