Nieuws van het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL)

Wonen met zorg

In de Nieuwsbrief van juni stond dat de provincie Flevoland een onderzoek is gestart onder 55-plussers om hun toekomstige woonwensen te inventariseren. Waarom doet de provincie dit? Met de rijksoverheid is afgesproken dat er de komende jaren 40.000 nieuwe woningen in Flevoland zullen worden bijgebouwd om hiermee een forse bijdrage te leveren aan het terugdringen van de lange wachtlijsten. Als je zoveel nieuwe woningen wilt gaan bouwen en je realiseert je dat het de bedoeling is dat senioren langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing in onze provincie de komende jaren fors toeneemt, dan wil je wel weten wat de woonwensen van senioren zijn. Begin november heeft de provincie terugkoppeling van het onderzoek gegeven aan de begeleidingsgroep waar Het OSOL deel van uitmaakt. De uitkomsten waren niet verrassend en kwamen vrijwel overeen met de uitkomsten van het woonwensenonderzoek wat Het OSOL eind 2020 samen met Centrada en de stichting Seniorenbouw Flevoland had gedaan. Wij senioren hebben een sterke voorkeur voor een grondgebonden woning met een klein tuintje, 78%. Wonen in een hofje met leeftijdsgenoten heeft de voorkeur van 76% van de ondervraagde senioren. Onze wensen t.a.v. de woonomgeving sluiten goed aan bij de criteria die zijn gedefinieerd door de Lelystadse werkgroep ‘Lelystad Seniorproof’.

Hoe gaat het nu verder?

De provincie verwerkt de door de begeleidingsgroep gemaakte opmerkingen en zal daarna zijn bevindingen delen met de gemeenten in Flevoland. Tenslotte zijn het de gemeenten die gaan over de lokale woonagenda.

 

De Bibliotheek en de ‘Bibliotheek aan Huis service

Donderdag 17 november hebben de secretaris en voorzitter van Het OSOL een kennismakingsgesprek gehad met Grietje Hulsner die in de bibliotheek belast is met de dienstverlening aan senioren. We hebben elkaar geïnformeerd over onze activiteiten en besproken wat we samen kunnen doen. De bibliotheek start begin volgend jaar een ‘Ontwikkelplein’ waar wij als OSOL ons kunnen presenteren. Grietje vertelde dat er tot nu toe weinig gebruik gemaakt wordt van de ‘Bibliotheek aan Huis’ service. ‘
Wat houdt deze dienst in? Als je lid bent van de Bibliotheek, graag leest en slecht ter been bent, komt de Bibliotheek naar je toe. Vooraf moet je natuurlijk wel doorgeven wat je graag leest, luistert of kijkt. Vervolgens brengt een vrijwilliger je nieuwe boeken of films en neemt de oude mee. Als je slecht ter been bent is dit zeker in de winter een waardevolle dienstverlening waar we u graag op wijzen.

 

Getijde Tijdelijk verblijf Flevoland

Jan Ovinge zit al sinds eind 2019 namens Het OSOL is de stichting Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad. Tijdens onze bestuursvergadering van november heeft Jan ons bijgepraat. Jan heeft nog eens benadrukt dat de tijdelijk verblijf mogelijkheid die Getijde biedt een prachtige voorziening voor ons senioren is. Waarom en wanneer kun je gebruik maken van deze voorziening? Getijde is bedoeld voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die niet meer zelfstandig kunnen wonen en wachten op een plekje in b.v. een verpleegtehuis. Maar ook als u een operatie heeft ondergaan en nog wat langer zorg nodig hebt die thuis niet geboden kan worden, bent u welkom bij Getijde. Hier krijgt u de zorg die u nodig hebt en wordt in alle rust gekeken hoe het beste aan uw herstel kan worden gewerkt. Binnenkort hopen we als OSOL-bestuur een kijkje te gaan nemen, we zijn inmiddels reuze nieuwsgierig. Ons advies is maak er gebruik van.

 

Koos de Groot, voorzitter KBO, email penningmeesterosol@gmail.com
Wim Hijmissen, voorzitter OSOL, email voorzitterosol@gmail.com

 

Eerdere verslagen

Vindt u op: https://osol-lelystad.nl onder het tabblad Actueel -> Nieuws

 

Jaarverslag

Het Jaarverslag leest via deze link: OSOL Jaarverslag 2021