Statuten
KBO-afdeling Lelystad
STATUTEN KBO-AFDELING LELYSTAD

Versie 1.4 d.d. 16 febr. 2010
Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 15 febr. 2010

Deze statuten van KBO Lelystad zijn verleden ten overstaan van notaris L.C. van der Valk-Post op 23 september 2010 te Zeewolde. Een afschrift van de akte bevindt zich bij de secretaris van de KBO afdeling Lelystad.

 

Naam, zetel, grondslag en duur

Artikel 1.
1. De vereniging is genaamd “Katholieke Bond van Ouderen afdeling Lelystad” hierna te noemen KBO-afdeling Lelystad, en is gevestigd te Lelystad.
2. De katholiek-christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de KBO-afdeling Lelystad.
3. De KBO-afdeling Lelystad maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in Flevoland, hierna te noemen KBO-Flevoland.
4. De KBO-afdeling Lelystad is opgericht op 23 oktober 1982 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
5. De KBO-afdeling Lelystad heeft een algemeen bestuur, hierna te noemen bestuur.

 

Doel

Artikel 2.
De KBO-afdeling Lelystad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

 

Middelen

Artikel 3.
De KBO-afdeling Lelystad tracht haar doel te bereiken door:
a. het behartigen van individuele belangen van de leden;
b. collectieve belangenbehartiging van ouderen;
c. het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;
d. het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;
e. het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
f. het aanwenden van andere wettige middelen.

 

Lidmaatschap

Artikel 4.
1. Leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste vijftig jaren hebben bereikt en na een aanvraag/melding daartoe bij het bestuur door dat bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Het lidmaatschap van de afdeling is onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van betrokkene bij KBO-Flevoland. Het bestuur is verplicht om met redelijke spoed een nieuw toegelaten lid als lid aan te melden bij KBO-Flevoland. De afdeling zal namens KBO-Flevoland het lid voorzien van een ledenpas. De beide lidmaatschappen gelden als ingegaan op de dag van toelating door het bestuur.
3. De leden zijn verplicht de grondslag van de afdeling en die van KBO-Flevoland te respecteren en zich te houden aan de statuten en relevante reglementen van KBO-Flevoland en zijn geledingen, alsmede aan de besluiten van de organen van de afdeling.
4. De ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder de verplichting tot het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend te worden gemaakt.
5. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid aan de afdeling;
c. door opzegging aan het lid.
d. door ontzetting.
6. Opzegging en ontzetting geschieden met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan betrokkene door het bestuur. Betrokkene heeft echter mits binnen een termijn van zes weken recht van beroep op de ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, dan wel van de afdeling redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Ledenvergadering

Artikel 5.
Samenstelling, vergaderfrequentie en oproeping

1. Aan de ledenvergadering kan worden deelgenomen door de tot de afdeling behorende leden, alsmede door hen, die met toestemming van de vergadering daartoe zijn uitgenodigd.
2. De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen en wel uiterlijk in de maand april van ieder jaar (de jaarvergadering waarin het (financiële)jaarverslag aan de orde komt) en voorts wanneer het bestuur dat wenselijk acht.
3. Verder wordt de ledenvergadering bijeengeroepen, binnen veertien dagen, nadat een aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende van de stemmen of, indien dat minder is, tenminste dertig leden daarom aan het bestuur verzoekt. Indien aan dat verzoek door het bestuur niet tijdig wordt voldaan, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Ter zake van deze bijeenroeping gelden de gewone voorschriften, met dien verstande, dat oproeping ook kan geschieden door middel van een oproep in een ter plaatse waar de afdeling is gevestigd veelgelezen (bij voorkeur plaatselijk) dagblad. In een dergelijke vergadering voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De oproep geschiedt schriftelijk aan de leden met een oproeptermijn van tenminste acht dagen en vermeldt de agenda.

Artikel 6.
Bevoegdheden
Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door deze statuten aan het bestuur, KBO-Flevoland of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de ledenvergadering behoort met name:
– de beoordeling van het beleid van het bestuur van de afdeling en vaststelling van een beleids- en/of werkplan;
– de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de afdelingscontributie per lid;
– de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie;
– het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur of door de leden van de afdeling;
– het beslissen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.

Artikel 7.
Besluitvorming
1. Ieder lid heeft – behoudens het bepaalde in artikelen 4, lid 6 en 14, ter vergadering een stem. Een stem kan ook worden uitgebracht door een ter beoordeling van de voorzitter duidelijke volmacht gegeven aan een ander lid.
2. Voor zover niet een andere meerderheid is voorgeschreven, kan een besluit worden genomen met tenminste volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De voorzitter kan besluiten, dat een stemming schriftelijk geschiedt. Ingeval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie, bestaande uit drie personen, die geen bestuurslid zijn, die belast is met het bepalen van de uitslag van de stemming.
4. Stemmen zijn ongeldig, indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer of andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.
5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Indien ook dan door niemand de vereiste meerderheid wordt behaald, vindt herstemming plaats tussen de personen, die het hoogste en op een na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.
6. Ingeval van staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien tenminste een lid dat verlangt. Alsdan vervalt de uitslag van de eerste stemming.
8. Besluiten kunnen worden genomen zonder hoofdelijke stemming, tenzij een lid zich daartegen verzet of de voorzitter hoofdelijke stemming gewenst acht.
9. Ook buiten de vergadering kunnen mits met algemene stemmen van alle leden besluiten worden genomen. De stemmen dienen dan schriftelijk of via e-mail te worden uitgebracht. Het hiervoor in dit lid bepaalde is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing, indien een onderwerp niet tijdig geagendeerd is.

 

Bestuur

Artikel 8.
Samenstelling
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te kiezen door en uit de ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen wordt.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
3. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
4. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het vastgestelde aantal, vormen de resterende bestuursleden casu quo vormt het resterende bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal bestuursleden.
5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
6. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 9.
De voorzitter
1. De voorzitter leidt de ledenvergaderingen en die van het bestuur.
2. Met de overige leden van het bestuur zorgt hij voor uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.

Artikel 10.
De secretaris
1. De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan een lijst. Hij doet op iedere bestuursvergadering hierover mededelingen.
2. Hij draagt zorg voor een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een verslag c.q. notulen en/of een besluitenlijst en voert de correspondentie.
3. Hij draagt zorg voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt.

Artikel 11.
De penningmeester
1. De penningmeester beheert –voor zover nodig op basis van een volmacht van het bestuur- de geldmiddelen.
2. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven en brengt op de jaarvergadering (financieel)verslag uit met een rapport van de kascontrolecommissie. Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën.
3. Hij regelt de inning van de contributie en de subsidieaanvragen.
4. Hij draagt zorg voor een tijdige afdracht van het door de algemene vergadering van KBO-Flevoland vastgestelde bedrag, overeenkomstig artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement van KBO-Flevoland.

Artikel 12.
Kandidaatstelling
1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het bestuur geschiedt schriftelijk, door het bestuur of door tenminste vijf leden van de afdeling.

Artikel 13.
Verkiezing
1. De verkiezing tot voorzitter of lid van het bestuur van de afdeling geschiedt bij schriftelijke stemming door de ledenvergadering van de afdeling.
2. De wijze van stemming geschiedt overeenkomstig artikel 7. van deze statuten.
3. Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en indien geen schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de ledenvergadering besluiten tot benoeming bij acclamatie.
4. Verkiezing tot lid van het bestuur geschiedt voor een periode van vier jaren. Na verloop van die periode is betrokkene aansluitend voor een periode van vier jaar opnieuw verkiesbaar.
5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, ingevolge hetwelk in enig jaar niet tegelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester of twee van hen tegelijk aftreden.
Herverkiezing als lid van het bestuur leidt niet automatisch tot herstel in de functie die betrokkene eerder vervulde.
Het rooster van aftreden behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering.
6. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger, doch volgt niet noodzakelijk op in diens functie in het bestuur.

Artikel 14.
Einde lidmaatschap bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. doordat het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt;
b. doordat het lid ophoudt lid te zijn van de afdeling en van KBO-Flevoland;
c. doordat het lid het vrije beheer over zijn geldelijke vermogen verliest;
d. door verloop van de periode waarvoor betrokkene is gekozen;
e. door een besluit tot ontslag van de ledenvergadering. Bij de besluitvorming in de ledenvergadering over dit ontslag heeft de betrokkene geen stemrecht doch wel spreekrecht;
f. door overlijden.

Artikel 15.
Taken en bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur is belast met de algehele leiding van de KBO-afdeling Lelystad, de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en in de reglementen bedoeld in artikel 11 van de statuten van de KBO-Flevoland en van de besluiten van de ledenvergadering.
Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de statuten en/of dit reglement aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij KBO-Lelystad zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.
4. Het bestuur kan ter behartiging van bijzondere taken of activiteiten een commissie of een werkgroep instellen.
5. Het bestuur kan één of meerdere adviseurs benoemen.
6. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken, de ledenadministratie en de voorbereiding van bestuurs- en ledenvergaderingen.
7. Het bestuur draagt kandidaten voor ten behoeve van het bestuur van KBO-Flevoland.

Artikel 16.
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 17.
Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch ten minste vijf keer per jaar.

Artikel 18.
Besluitvorming
1. Ieder lid van het bestuur heeft ter vergadering één stem.
2. Wat in dit reglement is bepaald betreffende besluitvorming in de ledenvergadering is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing op besluitvorming in de bestuursvergadering.

 

Geldmiddelen

Artikel 19.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 20.
Inkomsten
De geldmiddelen van de KBO-afdeling Lelystad bestaan uit:
– de contributie van de leden;
– subsidies en donaties;
– overige baten.

Artikel 21.
Contributie
1. De contributie wordt geïnd door de afdeling. De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur van de afdeling jaarlijks vastgesteld.
2. Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie, die verschuldigd is wanneer iemand in de loop van het kalenderjaar toetreedt als lid.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie van contributie plaats.
4. Het bestuur van de afdeling kan afwijken van het bepaalde in lid 3.

Artikel 22.
Financiële controlecommissie
1. De ledenvergadering stelt een financiële controlecommissie in. De commissie bestaat uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
2. De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de financiële controlecommissie gecontroleerd en vergeleken met de door de leden goedgekeurde begroting. Daarna brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen aan de ledenvergadering.

Artikel 23.
Financieel jaarverslag en decharge
1. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het financieel beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van jaarstukken (staat van baten en lasten en balans).
2. Goedkeuring van de jaarstukken door de ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge.

 

Reglementen

Artikel 24.
1. Het bestuur van de afdeling kan nadere bepalingen of een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. De nadere bepalingen of het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten en reglementen van KBO-Flevoland.

 

Wijziging statuten

Artikel 25.
1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen ledenvergadering.
2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de vereniging is gevestigd.
5. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het bestuur van de KBO-Flevoland.

 

Ontbinding van de KBO-afdeling Lelystad

Artikel 26.
1. Tot ontbinding van de KBO-afdeling Lelystad kan slechts worden besloten door de ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 25 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.
Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat de KBO-Flevoland daaraan zijn goedkeuring heeft gehecht.
2. Nadat een besluit ter ontbinding van de KBO-afdeling Lelystad definitief is treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
De ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de KBO-afdeling Lelystad dient te zijn.
3. Na het besluit tot ontbinding blijft de KBO-afdeling Lelystad voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten, voor zover mogelijk, van kracht. Zij die met de vereffening van de KBO-afdeling Lelystad zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 25 lid 4 van deze statuten bedoelde register.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van de beëindiging opgave aan het in lid 4 van artikel 25 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen.

 

Overgangsbepaling

Artikel 27.
De bij de inwerkingtreding van deze statuten zittende bestuursleden worden geacht te zijn gekozen overeenkomstig het gestelde in artikelen 8 tot en met 13 van deze statuten.

 

Slotbepaling

Artikel 28.
In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur.

 

Via deze link kunt u de statuten van de KBO afdeling Lelystad downloaden: statuten (goedgekeurd 2010)