Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 2 verkiezingen:

 • De Provinciale Staten van Flevoland
 • Het waterschap Zuiderzeeland

U krijgt uw stempassen ca. 3 weken voor de verkiezingen per post thuis gestuurd.

 

Provinciale Staten

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Leden van de Provinciale Staten kiezen, samen met de leden van de kiescolleges, de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Dat zou ook niet logisch zijn, want de provincies verschillen in inwonertal. De zogenaamde stemwaarde van ieder statenlid hangt af van het aantal inwoners van de provincie die zij vertegenwoordigen. De inwoneraantallen die hierbij worden gebruikt, zijn de provinciale bevolkingsaantallen op 1 januari van het jaar waarin de Eerste Kamerverkiezing plaatsvindt.

 

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies, decentrale overheden. Anders dan bijvoorbeeld gemeenten houden waterschappen zich maar met één taak bezig: het waterbeheer in Nederland. Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Zij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen ze voor veiligheid en voldoende en schoon water.

Meer over deze functies van het waterschap leest u op: Wat doet Waterschap Zuiderzeeland? | Waterschap Zuiderzeeland

Als inwoner van Nederland hebt u belang bij goed waterbeheer en betaalt u daar belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de samenstelling van het waterschapsbestuur via de waterschapsverkiezingen. Eén keer in de 4 jaar mag u naar de stembus om uw vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur te kiezen.

Of partij A of partij B wint, de dijken moeten onderhouden worden en het rioolwater gezuiverd. Waarom zou je dan eigenlijk gaan stemmen?
Het staat inderdaad vast dat die taken gedaan worden, dat staat ook bij geen enkele partij ter discussie. Maar over de manier waarop je dat doet verschillen de partijen van mening.

 

De seniorenvriendelijke provincie

Kiezen voor de een seniorvriendelijke provincie vraagt om een aantal basisregels voor bestuurders en politici:

 •   Ken de wereld van senioren en zorg dat zij zich (weer) in de provinciale politiek herkennen.
 •   Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
 •   Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.

Alleen zo komen we tot een inclusief beleid waarbij senioren hun ervaring, kennis en vaardigheden kunnen inzetten.

De KBO-PCOB heeft een manifest samengesteld met de belangrijkste aandachtpunten voor senioren:

 • Seniorvriendelijk wonen
 • Seniorvriendelijke mobiliteit
 • Seniorvriendelijke groene omgeving
 • Een inclusieve seniorvriendelijke provincie

Lees alles hierover in het Manifest

 

 

Elders stemmen -> Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan kan dat uitsluitend binnen de Provincie Flevoland, door tijdig een kiezerspas aan te vragen bij de Gemeente Lelystad.

 

Machtigen

Bent u zelf niet in staat om te stemmen, dan kunt u een ander (de gemachtigde) machtigen.

De gemachtigde moet iemand zijn die

 • zelf uw machtiging inlevert tegelijk met zijn of haar eigen stem en
 • mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

 

Onderhands machtigen

 • Vraag iemand die ook in Lelystad woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op de ingevulde achterkant van de stempas.
 • De persoon die voor u gaat stemmen neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon moet op hetzelfde moment voor u én voor zichzelf stemmen.
 • U moet (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een scan zijn op bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

 

Schriftelijk machtigen

Vanaf maandag 20 februari aan de balie van het stadhuis. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. U kunt vanaf deze datum de aanvraag ook online indienen.

 

Lees voor de volledige informatie de pagina van de Gemeente:  Verkiezingen | Gemeente Lelystad