Roofvogels

 

Op 12 november jl. werd in de Ontmoetingruimte van de St Michaelkerk een lezing gegeven over roofvogels in de Noordoostpolder.

De lezing werd gegeven door Jacques van der Ploeg uit Kraggenburg en werd door 32 kbo-leden bezocht.

Onze KBO voorzitter Th.Groen opende de meeting en na enkele mededelingen werd het woord gegeven aan Dhr van der Ploeg die met enthousiasme aan de lezing begon en waarbij mooie en informatieve dia’s werden getoond als ondersteuning. Eerst werd een korte introductie van hemzelf en zijn werkgroep N.O.P Roofvogels gegeven.

Jacques van der Ploeg, geboren in de Noordoostpolder. Zijn ouders zijn in 1955 naar de N.O.P. “geëmigreerd” en starten een fruitteeltbedrijf. Waar hij als kleine jongen altijd zei dat hij niet op een fruitteelt bedrijf zou gaan werken, is de realiteit toch anders geworden.

Nadat hij de Middelbare Agrarische School afgerond had, is hij vanaf 1987 werkzaam in het fruit. Nu op een bedrijf van 22 ha, waar we appels, peren en pruimen telen. Daarnaast hebben we een winkel aan huis, een heuse jamkeuken en verkoop van allerlei fruitbomen (zelfs 65 jaar oude perenbomen). Om mensen dichter bij het fruit te brengen kan men zelf fruit plukken voor consumptie. (www.vinkfruitboerderij.nl) Ik geef excursies op het bedrijf, zowel aan volwassenen als aan schoolklassen.

Natuur

Van kleins af aan heeft hij altijd oog voor de natuur gehad. In 2001 zag hij een artikel in de Flevopost over vogels en specifiek roofvogels. Zijn interesse in roofvogels was ontstaan.

Het was 2002 dat hij met inventarisaties bezig ging houden. In de winter van 2002 heeft hij, samen met een broer, een cursus roofvogel inventarisatie gevolgd in Zeewolde. Ze zijn samen nesten van roofvogels gaan volgen, door eileg en het uitvliegen van de jongen in kaart te brengen. In 2006 is een werkgroep opgericht en in 2010 hebben zij en stichting in het leven geroepen: Stichting Werkgroep Roofvogels N.O.P. (www.horstnet.nl) In 2011 en 2017 hebben we de cursus zelf aan nieuwe inventariseerders gegeven. De groep vrijwilligers bestaat uit 20 mensen, die allemaal hun eigen gebied inventariseren. Om dit werk te kunnen doen heeft men een vergunning nodig en men dient te zijn opgeleid.

Het doel van de werkgroep is; Voorlichting – telling – kasten maken – inventariseren voor: RWS – Flevo’s landschap – Erfbewoners – Waterschap en Tennet (hoogspanningskabels).

Inventariseren wordt gedaan dmv een telescoopstok met daarop een 2 tal camera’s. De stok reikt van 3 tot max 27 meter. Met gebruik van deze stok wordt het nest voorzichtig benaderd en kan het nest goed bekeken worden en kunnen de bevindingen worden genoteerd..

Hierna ging van der Ploeg verder met de kenmerken van de roofvogel;

-scherpe ogen, -scherpe klauwen, -haaksnavel,

Tav het vliegen; -Zweven, -bidden, -stootduik, overrompeling.

In de NOP kennen we o.a. de Buizerd – Havik – Sperwer – Torenvalk. Een ander kenmerk is dat jonge roofvogels witte poep produceren (nesten) en dat volwassen dieren braakballen produceren.

Er werd verteld dat roofvogels nooit zichzelf overvoeren. De roofvogel eet precies genoeg – de vogel is in balans. Een torenvalk die 5 jongen heeft, moet 550 muizen zien te vergaren om de jongen te laten uitvliegen. Een hele klus! Roofvogels eten ook jonge roofvogels indien het nest niet wordt beschermt door de “ouders”

Waar zijn deze dieren te zien?

Een kort antwoord  was voldoende; Overal.

Waar zijn de roofvogels aan het broeden?

In bomen, Vogelkasten, Oude kraaiennesten en op de grond.

Valken maken geen nesten zij maken gebruik van vogelkasten met daarin wat houtsnippers als nestmateriaal. De meeste roofvogels broeden op nesten waarbij soms een 6 tal mollen op de rand liggen voor het ontbijt de lunch en het diner.

1 broedpaar heeft hier ruimte ter beschikking van 0,85 vierkante kilometer.

Wereldwijd zijn er 312 soorten roofvogels waarvan 15 soorten in Nederland/NOP.

Als laatste volgde een interessante uitleg van de Sperwer zowel het mannetje als het vrouwtje waarvan er 25-35 broedparen in de NOP aanwezig zijn.

 

     Boomvalk

 

De Boomvalk waarvan 3-5 broedparen in de NOP werd door van der Ploeg bestempeld als zijn mooiste roofvogel. Een schaarse broedvogel omdat ze allemaal in Afrika overwinteren en alleen zomers hier aanwezig zijn. Zij broeden veelal in oude kraaiennesten of verlaten nesten van andere vogels. Hij jaagt in een duikvlucht op vogels of insecten. Hij kan hoge snelheden bereiken in zijn duikvlucht.

Dhr van der Ploeg rondde het geheel af door nogmaals Nut, Noodzaak en Respect voor de roofvogel onder de aandacht te brengen.

Het woord werd teruggegeven aan de voorzitter en deze sloot het geheel af en bedankte Dhr van der Ploeg voor zijn uiteenzetting en overhandigde hem een blijk van waardering. Er volgde nog een drankje en er werd nog even nagekaart over de roofvogel en de nieuwtjes werden nog even snel uitgewisseld.

Wederom een leuke en leerzame dag met dank aan de activiteitencommissie.

Jaap.