ANBI Toekenning:

Met het oog op mogelijke belastingfaciliteiten heeft KBO Flevoland een ANBI-beschikking van de Belastingdienst ontvangen. De ANBI-toekenning is belangrijk voor leden die hun vrijwillige bijdragen aan de KBO als gift bij de belastingaangifte willen aftrekken en geeft belastingvoordelen bij schenken en erven (legaat). De ANBI-status is aan de leden bekend gemaakt via een publicatie op de website van KBO Flevoland.

ANBI Informatie:

RSIN/Fiscaal nummer:                       801780330

KvK nummer:                                     40656421

Naam:                                                Katholieke Bond van Ouderen Flevoland

Gevestigd te:                                      Lelystad

Contactgegevens:                              Zie “Bestuur” (website)

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van ouderen binnen de samenleving daadwerkelijk gestalte krijgt.

(zie art. 3 van de statuten).

Verantwoording:

Jaarlijks legt het bestuur van KBO Flevoland omtrent de gevoerde activiteiten een Jaarverslag annex Financiële verantwoording ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Beloningsbeleid:

KBO Flevoland is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen de gemaakte onkosten declareren.